Trung tâm CNTTTV

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 19

Số lượt truy cập: 236218175

31/03/2016 18:27

Số lượt xem: 1486

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Trung tâm

Công nghệ Thông tin & Thư viện

024.37755778

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: THS. PHAN CAO QUANG ANH

Email: anhpcq@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin & Thư viện theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Thư viện có chức năng tham mưu, trình Giám đốc Học viện phương hướng tổ chức hoạt động công nghệ thông tin và thư viện phục vụ quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu; bổ sung và nâng cao kiến thức cho giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức, sinh viên và người lao động về công nghệ, thông tin và thư viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

1. Nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ - thông tin

a)      Xây dựng, trình Giám đốc Học viện phê duyệt các văn bản, hồ sơ ứng dụng, quản lý công nghệ - thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành;

b)     Quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ - thông tin theo quyết định của Giám đốc Học viện phục vụ hoạt động nội bộ và trao đổi, cung cấp thông tin giữa Học viện với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khác;

c)     Xây dựng, kiểm định điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật tham mưu cho Giám đốc Học viện về đầu tư thiết bị công nghệ thông tin; quản lý, sử dụng, kiểm tra việc sử dụng; đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống và hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên hệ thống sau khi được ban hành;

d)     Xây dựng, thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu phục vụ giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác của Học viện;

e)     Xây dựng, trình Giám đốc Học viện các biểu mẫu phục vụ việc trao đổi, cung cấp thông tin và lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân trên Website;

f)      Quản lý, vận hành Website, hệ thống thông tin nội bộ (e-office), email, đào tạo trực tuyến (e-learning) và phần mềm thư viện;

g)     Khai thác nguồn, xây dựng các đề án, dự án, chương trình ứng dụng công nghệ - thông tin phục vụ yêu cầu phát triển của Học viện;

h)     Phát triển, quản lý nguồn tài nguyên điện tử đáp ứng nhu cầu giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu và hoạt động khác của Học viện;

i)       Duy trì mối quan hệ với các cơ quan công nghệ, cơ quan thông tin đại chúng; cộng tác viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

j)       Hướng dẫn các đơn vị trong Học viện cung cấp, sử dụng thông tin trên Website, e-office, email, e-learning và phần mềm thư viện;

k)     Truyền thông trực tiếp trên Website; tham mưu xuất bản ấn phẩm thông tin; xây dựng, tổ chức các hoạt động phối hợp quảng bá hình ảnh, thương hiệu Học viện;

l)       Kiểm tra, đánh giá hoạt động công nghệ -  thông tin và báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

m)   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Học viện.

2. Nhiệm vụ trong lĩnh vực thư viện

a)      Xây dựng, trình Giám đốc Học viện phê duyệt các văn bản, hồ sơ tổ chức hoạt động thư viện và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành;

b)     Phục vụ, hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức;

c)     Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu; bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện;

d)     Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và người lao động trong Học viện;

e)     Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học;

f)      In ấn, sao chụp sách, giáo trình, tài liệu, bài giảng và vận chuyển tới các đơn vị có nhu cầu theo chỉ đạo của Ban giám đốc và đề nghị của các đơn vị;

g)     Tham mưu trình Giám đốc Học viện văn bản, hồ sơ tham gia thực hiện nhiệm vụ liên thông với các thư viện trong nước; hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện nước ngoài theo quy chế của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tế của Học viện;

h)     Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hoá thư viện;

i)       Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện;

j)       Bảo quản cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của thư viện;

k)     Phối hợp vận hành tài nguyên điện tử;

l)       Đánh giá hoạt động và báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

m)   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Học viện.

3. Nhiệm vụ trong lĩnh vực lưu trữ

a)      Xây dựng, trình Giám đốc Học viện phê duyệt văn bản hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu;

b)     Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ;

c)     Giao nộp tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; tổ chức huỷ tài liệu hết giá trị theo quyết định của Giám đốc Học viện;

d)     Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lưu trữ cho các đơn vị trực thuộc Học viện;

e)     Bảo quản tài liệu lưu trữ, cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác phục vụ lưu trữ theo quy định.

f)      Đánh giá hoạt động và báo cáo theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

g)     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Học viện.