Phòng Tài chính kế toán

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4

Số lượt truy cập: 237635057

31/03/2016 18:12

Số lượt xem: 1418

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Phòng Tài chính - Kế toán

024.37752262

 

TRƯỞNG PHÒNG: THS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Email: nguyenminhphuong@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Phòng Tài chính Kế toán có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học việnn thực hiện công tác kế toán, quản lý tài chính theo đúng pháp luật hiện hành và những quy định của Học viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

a)      Xây dựng, tổng hợp, trình duyệt kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm theo các nguồn thu, chi; tham mưu phát triển và sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả;

b)     Xây dựng, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra dự toán chi tiết, chứng từ, thanh quyết toán của các đơn vị trong Học viện;

c)     Thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính; bao gồm cả việc tổ chức thu học phí và các nguồn thu, chi hợp pháp khác;

d)     Tổ chức kiểm tra nội bộ về kế toán, tài chính; lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, các hợp đồng hợp tác của Học viện theo quy định hiện hành;

e)     Theo dõi, quản lý các nguồn thu chi từ ngân sách nhà nước, từ các hoạt động dịch vụ, dự án, liên kết...

f)      Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính trong tham mưu, đề xuất chi phúc lợi, thu nhập tăng thêm, các khuyến khích vật chất khác;

g)     Tổ chức xây dựng, sửa đổi, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về học phí, lệ phí và các quy định, quy trình quản lý tài chính, kế toán;

h)     Thực hiện công tác thống kê, lập các loại báo cáo tài chính và báo cáo kế toán; công khai tài chính theo quy định hiện hành của nhà nước và báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

i)       Theo dõi và phối hợp trong việc quản lý tài sản, trang thiết bị của Học viện;

Bài viết cùng chuyên mục