Phòng Hợp tác Quốc tế

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 18

Số lượt truy cập: 49695846

31/03/2016 18:15

Số lượt xem: 1412

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Phòng Hợp tác quốc tế

024.37759041

 

TRƯỞNG PHÒNG: THS. HOÀNG HƯƠNG THỦY

Email: huongthuy@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hợp tác quốc tế theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Phòng Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động đối ngoại của Học viện.

 Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

1. Tư vấn, phổ biến thông tin về hoạt động đối ngoại

a)      Là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin với các tổ chức quốc tế, tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quan hệ hợp tác;

b)     Thu thập, tham mưu đề xuất, phổ biến thông tin từ các tổ chức quốc tế liên quan đến cơ hội hợp tác, học bổng, tài trợ…

2. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện

c)     Xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế trình Ban Giám đốc phê duyệt; đề xuất ngân sách cho hợp tác quốc tế hàng năm;

d)     Đầu mối thống kê, tổng hợp báo cáo, lưu trữ thông tin về: hoạt động hợp tác quốc tế, đoàn ra, đoàn vào theo quy định của Học viện, của Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan hữu quan;

e)     Duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài nhằm hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn;

f)      Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị liên quan trong tham mưu, đề xuất nhân sự, chế độ chính sách cho các đoàn đi học tập, công tác nước ngoài; đầu mối liên hệ với tổ chức mời và hướng dẫn các thủ tục cho đoàn công tác; liên hệ nắm tình hình đoàn ra, đoàn vào;

g)     Liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại để quản lý những người nước ngoài đến thăm và làm việc tại Học viện.

h)     Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án quốc tế, các chương trình liên kết có yếu tố nước ngoài của các đơn vị;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế

i)       Tìm hiểu thông tin về các tổ chức quốc tế, các trường Đại học, Học viện, Viện Nghiên cứu ở nước ngoài để đề xuất với Ban Giám đốc nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi và tài trợ giữa các tổ chức này với Học viện.

j)       Chủ trì, phối hợp với các đơn vị để xây dựng, vận động tài trợ và triển khai các dự án hợp tác quốc tế; tham mưu ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác;

k)     Đầu mối khai thác, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài;

l)       Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Sự kiện Quốc tế hoặc có yếu tố nước ngoài;

4. Công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn khách quốc tế

m)   Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong Học viện làm thủ tuc, tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp khách quốc tế đến thăm và làm việc với Học viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước (Thủ tục mời, visa, hộ chiếu…)

n)     Tổ chức các lễ lý kết văn bản hợp tác của Học viện với các đối tác nước ngoài.

o)     Tham gia dịch cho Ban Giám đốc tiếp khách quốc tế;

5. Xác nhận tài liệu dịch, tham gia xây dựng hình ảnh Học viện

p)     Dịch tài liệu theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

q)     Xác nhận bản sao và dịch các văn bằng, tài liệu do Học viện ban hành ra tiếng nước ngoài và ngược lại, phục vụ công tác đối ngoại của Học viện;

r)      Biên soạn các tài liệu bằng tiếng Anh để giới thiệu về Học viện và tham gia vào các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh Học viện.