Phòng Công tác sinh viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 17

Số lượt truy cập: 4619639

31/03/2016 17:56

Số lượt xem: 1815

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Phòng Công tác sinh viên

024.37752184

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: TS. NGUYỄN PHI LONG

Email: nguyenphilong@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác sinh viên theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN 

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên của Học viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

a)      Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám đốc Học viện; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, đề xuất với  Ban Giám đốc Học viện hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời;

b)     Quản lý phòng truyền thống Học viện, lưu trữ tư liệu; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giới thiệu về lịch sử phát triển của Học viện;

c)     Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên” vào đầu mỗi năm học với nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện;

d)     Tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên theo định kỳ;

e)     Tổ chức công tác “Cố vấn học tập” cho sinh viên theo quy định;

f)      Quản lý hồ sơ hành chính sinh viên: Giấy khai sinh, lý lịch, giấy tờ chứng nhận chế độ ưu tiên, chứng nhận sức khỏe, hồ sơ theo dõi quá trình rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật...

g)     Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên: học bổng, miễn giảm học phí, bảo hiểm, tín dụng và các chế độ khác cho sinh viên;

h)     Cấp thẻ sinh viên và các loại giấy xác nhận sinh viên;

i)       Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú;

j)       Tổ chức/ các hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng mềm, tham gia kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, tổ chức;

k)     Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền;

l)       Chủ trì tổ chức đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên. Triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

m)   Tổng hợp, báo cáo công tác học sinh, sinh viên theo quy định;

n)     Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện;

o)     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện giao.