Phòng Công tác sinh viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 17

Số lượt truy cập: 235447297

17/08/2015 00:00

Số lượt xem: 2144

Việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác quản lý học sinh, sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp là một trong những yêu cầu bức thiết của Chiến lược xây dựng và phát triển con người Việt Nam; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước thời kì đổi mới. 

Thực hiện mục tiêu đó, đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện công tác học sinh sinh viên trong toàn ngành giáo dục. 100% trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đã có Phòng Công tác học sinh sinh viên hoặc bộ phận chuyên trách học sinh sinh viên. Cán bộ làm công tác học sinh sinh viên trong hệ thống giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các đợt tập huấn vào đầu năm học theo từng chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức.

I.                   QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên của Học viện.

Ngày 03/3/2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ban hành quyết định số 38/QĐ-GĐ về việc thành lập Phòng Công tác sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

II.                              CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1-       Đầu mối thực hiện các nhiệm vụ

-         Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

-         Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên” vào đầu mỗi năm học với nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện.

-         Tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc Học viện với sinh viên định kì.

-         Tổ chức công tác “Cố vấn học tập” cho sinh viên.

-         Quản lý hồ sơ hành chính sinh viên: giấy khai sinh, lý lịch, giấy tờ chứng nhận chế độ ưu tiên, chứng nhận sức khỏe, hồ sơ theo dõi quá trình rèn luyện, khen thưởng, kỉ luật…

-         Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên: học bổng, miễn giảm học phí, bảo hiểm, tín dụng và các chế độ khác cho sinh viên.

-         Cấp thẻ sinh viên và các loại giấy tờ khác.

-         Quản lý sinh viên nội/ngoại trú

-         Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên: tư vấn, đào tạo kĩ năng mềm, kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, tổ chức…

-         Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của sinh viên theo thẩm quyền.

-         Tổ chức đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên. Triển khai công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật sinh viên.

-         Tổng hợp, báo cáo công tác học sinh, sinh viên theo qui định.

2-       Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ

-         Phối hợp với Phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

-         Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính trong công tác quản lý sinh viên nội trú, thực hiện chế độ chính sách, học phí đối với sinh viên.

-         Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phụ nữ tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

-         Phối hợp với Đoàn thanh niên CSHCM theo dõi, phát triển đảng trong sinh viên.

-         Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Thư viện trong việc làm thẻ sinh viên có tích hợp nhiều tính năng/công dụng.

-         Phối hợp với bộ phận Y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên.

-         Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội và các bộ phận khác trong Học viện để tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động cộng đồng cho sinh viên.

3-       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam

III.                          ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng gồm có lãnh đạo phòng và các nhân viên.

Đến nay, Phòng đã có 04 cán bộ, trong đó có 01 cán bộ trình độ tiến sĩ, 03 cán bộ có trình độ cử nhân (01 cán bộ đang theo học thạc sĩ).

Phụ trách phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cán bộ:

1-     Đ/c Hoàng Thế Minh

2-     Nguyễn Thùy Duyên

3-     Đ/c Trần Thị Thanh

Phòng CTSV họp triển khai công việc

IV.        MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC

Phòng Công tác sinh viên- Học viện Phụ nữ Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, không ngừng chủ động, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, phương thức quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Để công tác học sinh, sinh viên của Học viện ngày càng thiết thực, ý nghĩa, thực hiện mục tiêu xây dựng hình ảnh sinh viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tích cực học tập rèn đức, luyện tài, Phòng Công tác sinh viên đã, đang và sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, sớm tham mưu, hoàn thiện hệ thống qui chế, qui định về công tác học sinh, sinh viên Học viện; hoàn thiện sổ tay sinh viên- cẩm nang phục vụ cho hoạt động học tập, hoạt động nội khóa và ngoại khóa của sinh viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sinh viên; xây dựng mạng lưới để nắm tình hình sinh viên; triển khai tự đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và đánh giá công tác sinh viên của nhà trường.

Thứ hai, nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý sinh viên, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động câu lạc bộ/đội/nhóm… đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên phù hợp với đặc điểm đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động tự rèn luyện, tổ chức phong trào thi đua, phát hiện và bồi dưỡng để phát triển Đảng trong sinh viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục công dân trên hệ thống Website của Học viện, qua các hoạt động truyền thông học đường, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc và toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước.

Thứ tư, tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kĩ năng theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, sinh viên; giúp học sinh, sinh viên tự phòng tránh các tệ nạn xã hội; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong sinh viên, chú trọng công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện văn hóa giao thông cho sinh viên.

Thứ năm, thường xuyên tổ chức công tác vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương sinh viên tiêu biểu, xuất sắc vượt khó trong học tập, rèn luyện. Xây dựng mô hình tư vấn pháp luật, tâm lý- xã hội cho sinh viên trong nhà trường. Tổ chức tốt công tác cố vấn học tập cho sinh viên.

Thứ sáu, tổ chức định hướng, hỗ trợ để phát triển hệ thống các câu lạc bộ nghề nghiệp, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao trong sinh viên. Xây dựng bộ tiêu chí rèn luyện của sinh viên thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và hoạt động câu lạc bộ. Đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng cho sinh viên nhà trường.

Thứ bảy, hàng năm tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên” đầu các khóa học... để giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản để sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân- sinh viên trong quá trình đào tạo. Đảm bảo các quyền lợi về chăm sóc sức khỏe sinh viên.

V.      Địa chỉ liên hệ

Phòng Công tác sinh viên- Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phòng 409 Tòa nhà 15 tầng- Học viện Phụ nữ Việt Nam- 68 Nguyễn Chí Thanh- Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội.

Điện thoại: 043.7752.184

Phòng Công tác Sinh viên - HV Phụ nữ Việt Nam