Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 18

Số lượt truy cập: 4765710

30/12/2011 00:00

Số lượt xem: 1853

 1. Giới thiệu chung

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương được thành lập theo Quyết định của Ban Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Hội đồng có chức năng tư vấn cho Giám đốc về các vấn đề:

- Mục tiêu, chiến lược đào tạo và nghiên cứu khoa học; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Trường.

Ngay sau khi được thành lập, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cán Bộ Phụ nữ Trung ương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Giám đốc về các việc:

Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm trình Hội đồng trường; Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của trường; Trọng tâm đào tạo, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; Định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ; Báo cáo, giải trình của Hiệu trưởng; Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của các đơn vị trong trường.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ giám sát, tham mưu với Ban Giám đốc trong việc định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Phụ nữ các cấp; nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn các vấn đề về phụ nữ, công tác phụ nữ, giới và phát triển... phục vụ công tác đào tạo và tham mưu cho Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước những vấn đề về phụ nữ và bình đẳng giới.

3. Cơ cấu, tổ chức

Thành phần Hội đồng do Giám đốc Trường ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm. Các thành viên của Hội đồng đảm bảo những tiêu chuẩn như: Có kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu khoa học; Có năng lực trong công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Có uy tín trong đội ngũ cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên; Nhiệt tình và có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng.

Thành phần hiện tại của Hội đồng:

Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Quang Tiến – Phó Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: TS. Lưu Song Hà – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

Ủy viên, Thư ký Hội đồng: Ths. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng phòng Nghiên cứu phong trào Phụ nữ, Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

Thư ký Hội đồng: Nguyễn Thị Khánh Ly – Chuyên viên Phòng Đào tạo, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

Và các ủy viên Hội đồng là các Trưởng Khoa, Phòng chuyên môn và một số chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau

4. Thành tích nổi bật:

Với tinh thần làm việc theo nguyên tắc tập thể công khai, tập trung, dân chủ Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

- Theo dõi, giám sát, đẩy mạnh hoạt động xây dựng, sửa đổi chương trình, giáo trình, tài liệu; Các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ; Các chương trình liên kết đào tạo cử nhân; Hoạt động đào tạo Trung cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Phụ nữ, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên; Hoạt động quản lý chất lượng đào tạo. Hoạt động Đào tạo đã đạt kết quả vượt trội so với giai đoạn trước.


Hội đồng Khoa học và Đào tạo tổ chức nghiệm thu báo cáo kết quả thực tế của giảng viên, nghiên cứu viên năm 2011

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt vai trò đầu mối quản lý các hoạt động khoa học của Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội.

Với sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương đã thực hiện được 58 công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở...Ngoài ra còn tham gia biên soạn trên 20 đầu sách về giới, phụ nữ, phong trào phụ nữ, gia đình và các vấn đề xã hội, tài liệu truyền thông Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ của Hội đồng Liên hợp quốc.

Hội đồng khoa học và đào tạo họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Các cuộc họp của Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học và chỉ ra những khó khăn, thuận lợi cũng như những thời cơ, thách thức cùng định hướng của nhà trường trong giai đoạn mới.